1.Předmět smlouvy

1.1. Pronajímatel je vlastníkem soupravy komunikačního zařízení, jež se skládá zpřenosného přístroje vysílajícího signál, mikrofonu a přenosných přístrojů, které signál přijímají a jsou vybaveny sluchátky (nadále jen jako „předmět pronájmu").

1.2. Zařízení je určeno k jeho používání průvodcem a účastníky výletu během provádění skupinových prohlídek. Průvodce používá přenosný přístroj, jenž signál vysílá a je vybaven mikrofonem, a každý účastník prohlídky používá přenosný přístroj, jenž signál přijímá a je vybaven sluchátky.

1.3. Vsouladu stouto smlouvou se pronajímatel zavazuje kdočasnému užívání nájemci poskytnout předmět pronájmu. Za použití předmětu smlouvy se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit nájemné vsouladu s ceníkem.

1.4. Nájemce zaplatí samostatnou cenu za dodávku pronajatého majetku z Prahy do místa, kde pronajímatel nemá kancelář. Cena takového doručení je stanovena pronajímatelem.

2.Způsob plnění smlouvy

2.1. Pronajímatel předem ve své kanceláři ověřuje vhodnost kpoužití a plnou provozuschopnost předmětu pronájmu.

2.2. Pronajímatel se zavazuje předmět pronájmu nájemci předat vdobrém technickém stavu, jenž dovoluje jeho použití. Při předání nájemce podepisuje interní protokol o předání a převzetí zařízení, jenž slouží jako titul knásledujícímu vyúčtování dle předmětu smlouvy.

2.3. Vpřípadě, že zástupce nájemce nebo jím zplnomocněná osoba odmítne protokol podepsat (viz bod 2.2), pak to není důvodem pro odmítnutí úhrady pronajímatelem poskytnutých služeb vtom rozsahu, vněmž byly tyto ve skutečnosti poskytnuty.

2.4. Od okamžiku předání se nájemce zavazuje předmět pronájmu používat dle určení, a to podle pokynů pronajímatele a zavazuje se ho chránit před poškozením. Předmět pronájmu nemůže být pronajat třetími osobami, a to kromě osob, které předmět pronájmu používají dle určení na základě článku 1.2 této smlouvy.

2.5. Vsouladu stouto smlouvou se nájemce zavazuje objednávat příslušný počet předmětu pronájmu do 18 hodin dne, jenž bezprostředně předchází datu začátku pronájmu. Nájemce se zavazuje předem stanovit zplnomocněného zástupce pro práci spronajímatelem a pronajímateli sdělit všechny kontaktní údaje, které jsou ke spolupráci zapotřebí.

2.6. Pronajímatel má právo na to, aby nepřijímal objednávky podané osobami, které nejsou zplnomocněnými zástupci nájemce, bez toho, aniž by to odsouhlasil nájemcem nebo při nesplnění termínů odsouhlasených dle této smlouvy.

2.7. Objednávka zařízení se provádí zplnomocněným zástupcem nájemce prostřednictvím elektronické pošty pronajímatele na poštovní schránku welcome@voxtours.cz, na internetových stránkách pronajímatele nebo přes mobilní aplikace. Vpřípadě, kdy je objednávka podána po uvedeném termínu, pronajímatel nezaručuje včasné a úplné dodání přístrojů.

2.8. Po skončení doby pronájmu jsou nájemce nebo jeho zástupce povinni předat předmět pronájmu na dohodnutém místě, které musí být zástupci pronajímatele sděleno nejpozději 60 minut před koncem prohlídky. Po skončení doby delšího pronájmu je zástupce nájemce povinen předat předmět pronájmu zástupci pronajímatele.

2.9. Pronajímatel není odpovědný za technický stav přenosných přístrojů vysílajících signál, které se u nájemce během prohlídky nacházejí po skončení doby pronájmu.

2.10. Pravidla spolupráce nájemce a pronajímatele mohou být upřesněny příslušnými dopisy a pokyny pronajímatele a nájemce.

3.Způsob vyúčtování

3.1. Základem pro vyúčtování hodnoty služeb, které byly pronajímatelem poskytnuty nájemci, je ceník, jenž je uveden vbodu 1.3 této smlouvy.

3.2. Úhrada služeb pronajímatele se provádí dle skutečného počtu použitých přístrojů a na základě běžných faktur, které jsou pronajímatelem vystaveny nájemci. Způsobem úhrady jsou buď hotové peněžní prostředky, nebo bankovní převod.

4.Práva účastníků smlouvy

4.1. Nájemce nemá právo bez toho, aniž by získal souhlas pronajímatele, předělávat nebo jakýmkoliv způsobem měnit předmět pronájmu. Vpřípadě nutnosti opravy je nájemce povinen o tom informovat pronajímatele, a to prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty, přesně sdělit symptomy poruchy a předmět pronájmu předat pronajímateli.

4.2. Nájemce může provádět opravy předmětu pronájmu pouze se souhlasem pronajímatele. Vopačném případě je nájemce odpovědný za škodu, která byla způsobena možným nekvalifikovaným zásahem a je povinen uhradit výdaje, které nastaly při odstranění škody. Při provedení opravy pronajímatelem je nájemce povinen mu uhradit vzniklé výdaje.

Technickou provozuschopnost předmětu pronájmu, jenž byl nájemcem vrácen, zjišťuje pronajímatel ve své kanceláři. Vpřípadě, že zjistí technicky neprovozuschopné přístroje, zástupce pronajímatele sdělí nájemci o zjištění vad a navrhuje technické řešení, které slouží jako titul pro další vyúčtování u těchto přístrojů.

4.3. Počet, provozuschopnost a kompletnost nájemcem pronajímateli vráceného předmětu pronájmu má pronajímatel právo ověřit ve své kanceláři nebo při bezprostředním předání přístrojů za existence, že jsou ktomu dány vhodné prostorové podmínky a jiné možnosti. Vpřípadě, že byla zjištěna nekompletnost vráceného předmětu pronájmu nebo vad, které byly vyvolány nešetrným užíváním předmětu pronájmu (mechanická poškození, užívání mimo určení, vliv agresivního prostředí), pronajímatel nájemce informuje o takové vadě ve stejný den nebo nejpozději následujícího dne.

4.4. Pronajímatel má právo tuto smlouvu vypovědět vpřípadě prodlení splacením nájemného nebo používání předmětu pronájmu způsobem, jenž je vrozporu sdoporučeními pronajímatele.

5.Odpovědnost účastníků smlouvy

5.1. Pro minimalizaci rizik pronajímatele, které mohou nastat vsouvislosti se ztracením nebo poškozením předmětu pronájmu, nebo zjiných důvodů, kdy předmět pronájmu nemůže být dále používán dle svého určení a vtechnicky dobrém stavu, nájemce se zavazuje pronajímateli poskytnout potřebnou organizační podporu, která je spojena svyhledáním ztraceného nebo klienty nájemce nevráceného přístroje. Technicky poškozený přístroj je ten přístroj, který dál nelze dle určení používat.

5.2. Za poškození nebo ztrátu předmětu pronájmu je nájemce povinen pronajímateli zaplatit jednorázovou kompenzaci ve výši:

5.2.1. Částku ve výši 1000,- Kč bez DPH za 1 přijímač.
5.2.2. Částku ve výši 4.000,- Kč bez DPH za 1 vysílač.
5.2.3. Částku ve výši 80,- Kč bez DPH za 1 mnohorázové sluchátko.

6.Doba platnosti smlouvy

6.1. Smlouva nabývá na platnosti ode dne jejího podepsání stranami a je platná během jednoho roku ode dne podepsání. Smlouva může být prodloužena ještě o jeden rok vpřípadě, kdy ani jedna strana druhé straně neposkytne písemné oznámení o vypovězení smlouvy.

6.2. Jakékoliv změny a dodatky ktéto smlouvě jsou možné pouze vpísemné formě po vzájemné dohodě obou stran.

6.3. Tato smlouva byla provedena ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze stran získává po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají stejnou právní platnost.

6.4. Vpřípadě, kdy jakákoliv usnesení této smlouvy se stala nebo se stanou neplatnými, pak všechna ostatní ustanovení zůstávají vplatnosti. Vtomto případě se strany zavazují neplatná ustanovení nahradit takovými, která podle svého smyslu nebo obsahu budou vco nejvyšší míře odpovídat původnímu smyslu a určení této smlouvy.